19 Nëntor 2017

AKP shpall valën 45 të privatizimit

Prishtinë, 9 gusht -  Agjencia Kosovare e Privatizimit (AKP) sot zyrtarisht ka shpallur valën 45 të Ndërmarrjeve Shoqërore (NSH) të cilat tenderohen për privatizim.

Pas mbledhjes së Bordit të Drejtorëve të mbajtur në muajin Korrik 2010, AKP ka njoftuar menaxhmentin e NSH-ve dhe Komunat përkatëse se këto ndërmarrje do të privatizohen dhe ka shpallur njoftimin për tender në faqen e saj të internetit www.pak-ks.org dhe në të gjitha gazetat vendore.

Lista e tenderëve për privatizim për valën 45 përmban 17 Ndërmarrje Shoqërore (NSH) prej të cilave janë krijuar 19  Ndërmarrje të Reja (Ndër. të Reja).

Të gjitha këto Ndërmarrje të Reja do të privatizohen përmes Spin off-it të Rregullt.

Afati i fundit për parakualifikim do të jetë dita e Mërkurë, 1 Shtator 2010.

Dita për dorëzimin e ofertave do të jetë më 8 Shtator 2010, nga ora 10:00 deri në orën 12:00, kurse hapja e ofertave do të bëhet po të njëjtën ditë duke filluar nga ora 13:00. 

Në vazhdim mund të gjeni të bashkangjitur listën e plotë të ndërmarrjeve të valës 45:


Ndërmarrja e Re Ndërtesa Administrative Ekonomia e Pyjeve Viti SH.P.K. Kjo oferte konsiderohet si  mundësi e shkëlqyeshme për blerjen e një toke me sipërfaqe totale te përafërt 1400 m², përfshire Ndërtesën  Administrative me sipërfaqe totale te përafërt 300m²,  garazh për pajisjet motorike me sipërfaqe totale te përafërt 100m² dhe nxehja qendrore me sipërfaqe totale te përafërt 6m².

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH “Ekonomia e Pyjeve” Viti (GJI121)
DP "Sumsko Gazdinstvo" Vitina (Fi 764/89)
SOE “Forest Economy” Ferizaj

Ndërmarrja e Re Ndërtesa Administrative Ekonomia e Pyjeve Ferizaj SH.P.K. Kjo oferte konsiderohet  si mundësi e shkëlqyeshme për blerjen e një parcele toke me sipërfaqe totale te përafërt 434m², përfshire Ndërtesën Administrative me sipërfaqe totale te përafërt 270 m², e cila ndodhet ne afërsi te qendrës se qytetit. 

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH “Ekonomia e Pyjeve” Ferizaj (GJI047)
DP "Sumsko Gazdinstvo" (Fi 833/89) Urosevac
SOE “Forest Economy” Ferizaj/Urosevac

Ndërmarrja e Re Morava e Binçës Shitoret Sh.P.K. Kjo ofertë do të ofrojë mundësi të shkëlqyeshme për të blerë Gjashtë Dyqane me sipërfaqe përafërsisht 265.83 m² së bashku, që gjenden në një lokacion të vetëm në Qendrën Tregtare afër Stadiumit të Qytetit në Gjilan:

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH Morava e Binçës (GJI037)
DD "Binačka Morava" (Fi-6270/92)
NSh “Morava e Binçës”
HGIP"Binačka Morava" (Fi-307/89)

Ndërmarrja e Re Fabrika e Qelqit Kristal SH.P.K. Leposaviq - Toka në të cilën gjenden objektet e Ndërmarrjes mbulon një sipërfaqe prej 2 ha 02 ari 18 m² në një parcele kadastrale, të regjistruar në listën poseduese numër 731. Ndërmarrja e Re posedon ndërtesa me një sipërfaqe totale prej 4,994 m². Ndërmarrja e Re përbëhet me një strukturë të prodhimit / fabrikë, ndërtesën administrative dhe një garazh / depo ngjitur me këtë të fundit.

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH Kristal
(1) NSH Kristal Leposaviq (me Fi numër 392/89) ne kuadër te Gjykatës Ekonomike te Qarkut ne Prishtine.

Ndërmarrja e Re Gurthyesi i Bazaltit Kristal SH.P.K. Leposaviq - Sipërfaqja e cila shfrytëzohet për eksploatim gjendet në Donje Jarinje, e cila përfshinë një sipërfaqe prej 312 ha 66 ari 67 m në një parcele kadastrale dhe si e tille është regjistruar në emër të NSH Ekonomia Pyjore. Fabrika për përpunim është pranë gurëthyesit.

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH Kristal
(1) NSH Kristal Leposaviq (me Fi numër 392/89) ne kuadër te Gjykatës Ekonomike te Qarkut ne Prishtine.

Ndërmarrja e Re Ndërtesa e Administratës e Ekonomisë së Pyjeve –Vushtrri SH.P.K. i ofron investitorit potencijal mundësinë ideale për të përfituar rreth 77are 53m² toke ,duke perfshire ndërtesën  me sipërfaqe prej 200m² , dhe tokë të punueshme me sipërfaqe prej 7,553 m² , te përshtatshme për qdo llojë veprimtarie.
Ndërtesa dhe toka gjenden  në një lokacion shumë të përshtatshëm,në afërsi të qendrës së Vushtrrisë.

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH Ekonomia e Pyjeve Vushtrri
NSH Ekonomia e Pyjeve Vushtrri-  Fi 835/89
Ekonomia e Pyjeve Vushtrri
UNMIK- Numri i Regjistrimit te Përkohshëm nr. 80075995/2000

Ndërmarrja e Re SHAM Meto Bajraktari SH.P.K. Toka e propozuar për transfer tek Ndërmarrja e Re Auto Moto  Meto Bajraktari ka sipërfaqe rreth 1ha 56are 90m².
Toka është e regjistruar në certifikatën mbi të drejtat në pronën e paluajtshme nr.3369, zona kadastrale Mitrovicë/a dhe përfshinë dy parcela (parcelën nr. 334/3 dhe parcelën nr.3546/9).
Gjendet në zonë shumë atraktive, afër urës lindore dhe përballë stacionit hekurudhor.

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
Shoqëria Auto Moto "Meto Bajraktari” Mitrovicë
SH.A.M. "Meto Bajraktari" - Mitrovice
N. SH . -  A .M. "Magistrala" – Mitrovicë, Fi-2102/91
A . M .K. "Mitrovica e Kosovës" - Mitrovicë
SH.A.M. "Kosovska Mitrovica" - Mitrovicë
Numri i Regjistrimit të Përkohshëm të Subjektit Afarist: 80106432  e regjistruar si SH .A. M. "Meto Bajraktari" 

Ndërmarrja e Re LLAMKOS STEEL Sh.P.K.– prodhon llamarinë të zinkuar të paketuar në bobina (deri në 15 ton) dhe në tabela (pllaka - deri në 5 ton) si dhe produkte finale nga llamarina e zinkuar.
Kompania mund të prodhoj produktet e galvanizuara në vijim:
* Pllaka të çelikta të galvanizuara 120,000 tonë/vit 
* Elemente të profilizuara të pllakave të çelikta: të galvanizuara ose të ngjyrosura 42,700 tonë/vit 
* Produkte të formuara të pllakave të çelikta nga 25,000 deri 35,000 tonë/vit
* Produkte të pllakave të prera të çelikta 80,000 tonë/ vjetore 
Kapaciteti i prodhimit i fabrikës është deri në 120,000 ton llamarinë të zinkuar në vit.
Llamarina e zinkuar prodhohet në trashësi prej 0.2 deri në dhe në gjerësi prej 800 deri 1500mm të paketuar në formë bobine dhe në formë tabele (pllakë).

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH  “Llamkos
NSH/DP “Llamkos” me Fi 668/89

Ndërmarrja e Re Fabrika e Re Radusha SH.P.K. ofron një lokacion industrial me një sipërfaqe prej rreth 5ha 56ari 04m², duke përfshirë ndërtesa me një sipërfaqe prej rreth 9,035 m² afër Istogut. Kjo ofertë përfshinë makinerinë për përpunimin e drurit.

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
Ndërmarrja Pyjore Tregtare Industriale “Radusha” Fi 536/89
SHA Radusha 7777/92
Ndërmarrja e Pylltarisë dhe Industrisë së Drurit Radusha 80260458,UNMIK

Ndërmarrja e Re Supermarketi Agimi – Bllok 1 SH.P.K. përbën një mundësi të shkëlqyeshme për të blerë supermarketin në  Rr. Skënderbeu (përballë Stacionit Policor të Gjakovës) në Komunën e Gjakovës, Zona Kadastrale Gjakovë Qendër, e përshtatshme për shitje me pakicë  (supermarket) apo dhënie me qira me perspektivë profitabile. Sipërfaqja e supermarketit është 253m² dhe përfshin hapsirën për shitje, magazinim dhe zyrë.

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
Agimi (PEJ134)
OTHPB Agimi
OOUR Agimi (para1989)
NSH Agimi
DP Agimi  Fi.580/89
Sh.A. Agimi
D.D. Agimi Fi 4643/91

Ndërmarrja e Re Supermarketi Agimi – Bllok 2 SH.P.K. përbën një mundësi të shkëlqyeshme për të blerë supermarketin në  Rr. Skënderbeu (përballë Stacionit Policor të Gjakovës) në Komunën e Gjakovës, Zona Kadastrale Gjakovë Qendër, e përshtatshme për tregtim me pakicë (supermarket) apo dhënie me qira me perspektivë profitabile. Sipërfaqja e supermarketit është 253m² dhe përfshin hapsirën për shitje, magazinim dhe zyrë.

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
Agimi (PEJ134)
OTHPB Agimi
OOUR Agimi (para1989)
NSH Agimi
DP Agimi  Fi.580/89
Sh.A. Agimi
D.D. Agimi Fi 4643/91

Ndërmarrja e Re Auto Kampi Karagaq Sh.P.K. Oferta e Ndërmarrjes Re përfshin vetëm objektin prej 124m² në parkun e qytetin Karagaq zona kadastrale Pejë qyteti Pejë. Kjo nuk përfshin asetet tjera të Ndërmarrjes në të njëjtin lokacion.


Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NHTT RUGOVA
OP Hoteliere Turistike Tregtare “Metohija” (Fi. Numri i Regjistrimit nuk është në disponizicion);
Ndërmarja Hoteliere Turistike Tregtare “ Metohija” me numër të Regjistrimit në Gjykatën Ekonomike (Fi. 583/89)
SH.A. H.T.T “Metohija” me numër të Regjistrimit në Gjykatën Ekonomike (Fi. 6788/92)

Ndërmarrja e Re Tokë Bujqësore Zidi i Sadik Agës Sh.P.K. gjendet në pjesën kryesore të Komunës së Gjakovës, përgjatë rrugës rajonale Gjakovë Prizren. Kjo Ndër. e Re përbëhet vetëm nga toka bujqësore. Ndër. e Re do të përbëhet prej përafërsisht 167 ha 85 ari 88 m².
Në këtë tender nuk është përfshirë asnjë  bagëti  apo asete tjera të lëvizshme.
Ky tender i ofron investitorit potencial mundësinë e zhvillimit të mëtejmë të agrobiznesit në rajonin e Gjakovës.”

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
KBI Ereniku , NSH Proshimtaria Primare (PEJ029)
NSH "Ereniku PP –NSH Prodhimtaria Primare" Gjakovë/Djakovica Fi. 460/89, Fi.198/90, SOE "Ereniku Prodhimtaria Primare

Ndërmarrja e Re Tokë Bujqësore Jahoc 2 Sh.P.K. gjendet në zonën kadastrale Jahoc (të njohur gjithashtu edhe si Çabrat) të Komunës së Gjakovës. Kjo Ndër. e Re përbëhet kryesisht  nga toka bujqësore prej përafërsisht 53 ha 45 ari e 87m².
Në këtë tender nuk është përfshirë asnjë ndërtesë, bagëti  apo asete tjera të lëvizshme.
Ky tender i ofron investitorit potencial mundësinë e zhvillimit të mëtejmë të agrobiznesit në rajonin e Gjakovës.

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
KBI Ereniku, NSH Proshimtaria Primare (PEJ029)
NSH "Ereniku PP –NSH Prodhimtaria Primare" Gjakovë/Djakovica Fi. 460/89, Fi.198/90, SOE "Ereniku Prodhimtaria Primare

Ndërmarrja e Re Kosova Elektro Depoja Zona Industriale Sh.P.K. ju ofron blerësve potencial mundësi për blerjen e lokaleve afariste (një kat) si dhe tokës ne një sipërfaqe prej përafërsisht 59 ari 73 m² që gjendet në një vend kyq në zonën industriale të Prishtinës në drejtim të Fushë Kosovës.

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
PRN094 NSH KosovaElektro
OP "Elektrotehna" / RO(Fi.119/87)
Organizata Punuese Tregtare "Elektrotehna" / Trgovinska Radna Organizacija "Elektrotehna" (Fi.1979/86)

OP Tregtare "Elektrotehna" / Trgovinska RO "Elektrotehna (Fi.1893/86)
"Metalotehna" Sh.P.K. / "Metalotehna" D.O.O.(Fi.4940/92)
Ndërmarrja Tregtare Shoqërore "Elektrotehna" / Drustveno Trgovinsko Preduzece
"Elektrotehna" Metalotehna-Trade Sh.P.K./ Metalotehna- Trade D.O.O. (Fi.2344/93)
"Kosovatrans" Prishtina enterprise for reparing and maintenance of vehicles, Prishtina)
(Fi167/78)

"Kosovatrans" OOUR "Remont"- Prishtinë. Organizata Punuese e Trafikut rrugorë "Kosovatrans" Prishtinë (Fi-754/89)
Kosovatrans -K.R.M Remont (UNMIK Bus. Reg No. 80096836 of 2000)

Ndërmarrja e Re Remont Sh.P.K. përfshinë një sipërfaqe prej përafërsisht 1 ha 27 ari 25 m², duke përfshirë zyrat dhe objektet punuese në një pjesë shumë atraktive në Zonën Industriale të Prishtinës.

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
PRN003 NSH Remont
"Kosovatrans" Prishtina enterprise for reparing and maintenance of vehicles, Prishtina) (Fi167/78)
"Kosovatrans" OOUR "Remont"- Prishtinë.

Organizata Punuese e Trafikut rrugorë "Kosovatrans" Prishtinë (Fi-754/89)
Kosovatrans -K.R.M Remont
(UNMIK Bus. Reg No.80096836 of 2000)

Ndërmarrja e Re Mekanizimi Gjilan Sh.P.K. i ofron investitorit potencial një mundësi te fitoj një objekt prej përafërsisht 428 m² me një sipërfaqe të tokës prej gjithsejtë 2,660.00 m² ne
qendër te Gjilanit me mundësi të mëdha për aktivitete komerciale.
Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
PRN098 Mekanizimi
NSH Mekanizimi / DP
Mekanizacija (Fi-614/89)

Ndërmarrja e Re KB Malisheva SH.P.K.  Prona e ndërmarrjes për tu bartur në Ndërmarrjen e re  përmban ndërtesën dhe oborrin që ndodhet në Malishevë dhe përfshinë një sipërfaqe prej përafërsisht  46 ari 36 m².

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
KB “Malisheva” (PRZ071)
Kooperativa Bujqësore “Malisheva” Fi. 152

Ndërmarrja e Re Lavërtaria-Blegtoria “Administrata e Vjetër” SH.P.K. Lokacioni afarist/ administrata e vjetër  për tu bartur në Ndërmarrjen e Re përfshin një pjesë të bodrumit me një sipërfaqe prej 81.36m², një pjesë të përdheses me një sipërfaqe prej 36.39m² dhe katin e parë me një sipërfaqe prej 395.38m², dhe ndodhet në kuadër të kompleksit afaristo-banesor. Lokacioni afarist ndodhet në parcelën kadastrale nr.2032-2 në emër të PIK “Progres-Export”-Prizren.
Lokacioni afarist/administrata e vjetër ndodhet në rrugën “Adem Jashari” (ish-“Karl Marksi”) nr. 14 në qendër të qytetit të Prizrenit, përball Hotel “Theranda”.

Emrat e mëparshëm dhe Fi numrat
NSH DLB ”Lavërtaria-Blegtoria” Prizren  (PRZ009)
1) Fi 698/89 (19.04.1990)
"Slozeno Preduzece za poljuprivrednu proizvodnju, preradu promet i usluga PIK "Progres-Export" sa O.sol. O Prizren
 Preduzece za ratarsku -povratarsku proizvodnju "Ratarstvo" sa P.O Dusanovo
2) FI - 7337/92 (18.12.1992)
Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu "Progres Export- Ratarstvo i Stocarstvo " za proizvodnju ratarsko stocarskih proizvoda Dusanovo D.O.O.
 

Kalendari

Ngjarjet e datës 19 Nëntor 2017 - Kryetarja e KQZ-së, Valdete Daka do të votojë në Prishtinë ku me pas votimit do të jap deklaratë për media për fillimin e votimit për kryetar në 19 komuna dhe rivotimin për kryetar të komunës së Parteshit. (Qendra e Votimit 1907E në Fakultetin Teknik, ora 07:00)

- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mban konferencën e parë për media lidhur me hapjen e qendrave të votimit në Republikën e Kosovës. (Qendra mediale të KQZ-së, ora 8:00)

 - Kongresmenit amerikan, Eliot Engel do të vizitojë qendrën e thirrjeve të Demokracisë në Veprim. (Qendra për media e DnV-së në Hotel Sirius, ora 9:00)

- Deputeti i i Lëvizjes Vetëvendosjes, Albin Kurti  voton Fakulteti Juridik  të Universitetit te Prishtinës. (Qendra e votimit 1913E, Vendvotimi - 1913E/03R , ora 9:00)

- Kongresmeni amerikan, Eliot L. Engel do të vizitojë Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, ku do të pritet nga anëtarët e KQZ-së dhe me pas do të japin nga një deklaratë para gazetarëve. (Selia e KQZ-së, ora 9:20)
 
- Demokracia në Veprim mban konferencën e parë për media lidhur me hapjen e vend votimëve. (Qendra për media e DnV-së në Hotel Sirius, ora 9:30)

- Kandidatja e PDK-së për kryetare të Komunës së Mitrovicës, Valdete Idrizi, voton në shkollën fillore “Çajupi”. (Mitrovicë, ora 9:30)

- Kryetari i Komunes se Gjilanit, Lutfi Haziri voton në shkollën fillore “Abaz Ajeti”. (Gjilan, ora 9:45)

- Kandidati i i Lëvizjes Vetëvendosjes për kryetar të Gjilanit Sami Kurteshi voton në Gjilan. (Shkolla fillore "Selami Hallaqi", ora 10:00)

- Kryeministri i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj me bashkëshorten Anita Haradinaj, do të votojnë  në Shkollën e Mjekësisë “Ali Sokoli”. (Prishtinë, ora 10:00)

- Kryetari i Prishtinës, Shpend Ahmeti voton në Shkollë fillore "Faik Konica". (Qendra e votimit 1903E, Vendvotimi - 1903E/01R, ora 10:00)

- Kandidati i i Lëvizjes Vetëvendosjes për kryetar të Prizrenit Mytaher Haskuka voton në Prizren. (Shkolla e mesme  "11 Marsi", ora 11:00)

- Kandidati i i Lëvizjes Vetëvendosjes për kryetar të Podujevës, Ajet Potera voton në Podujevë. (Shkolla fillore “Naim Frashëri”, ora 10:00)

- Kandidati i i Lëvizjes Vetëvendosjes për kryetar të Kaçanikut, Basri Kodra voton në Kaçanik. (Shkolla Fillore “Emin Duraku”, ora 10:30)

- Kryetari i Lëvizjes Vetëvendosjes Visar Ymeri voton në Shkollen fillore "Faik Konica" ne Prishtinë. (Qendra e votimit 1903E, Vendvotimi - 1903E/09D në objektin e shkollës, ora 11:00)

- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mban konferencën e dytë për media lidhur me pjesëmarrjen në votime dhe për procesin zgjedhore deri në ora 11:00. (Qendra mediale të KQZ-së, ora 11:30)

- Zëvendëskryeministri i Kosovës, Fatmir Limaj do të votojë në shkollën fillore Faik Konica. (Prishtinë, ora 12:00)

- Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, do të zhvilloj konferencën e rregulltë për media. (Salla e Mediave në Selinë Qendrore të AAK-së, ora 12:00)

- Kandidati i i Lëvizjes Vetëvendosjes për kryetar të Kamenicës Qëndron Kastrati voton në Kamenicë. (Gjimnazi “Ismail Qmali”, ora 12:00)

- Lidhja Demokratike e Kosovës në Gjilan mban konferencën e radhës për media. (Selia e LDK-së, ora 12:00)

- Lëvizja Vetëvendosje mban konferencë për media në të cilën do të flasin Nënkryetari dhe deputeti, Dardan Sejdiu. (Zyret e Vetëvendosjes në lagjen "Arbëria", ora 12:00)

- Demokracia në Veprim mban konferencën e dytë për media lidhur me mbarëvajtjen e procesit te votimit. (Qendra për media e DnV-së në Hotel Sirius, ora 14:00)

- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mban konferencën e tretë për media lidhur me pjesëmarrjen në votime dhe për procesin zgjedhore deri në ora 15:00. (Qendra mediale të KQZ-së, ora 15:30)

- Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, do të zhvilloj konferencën e rregulltë për media. (Salla e Mediave në Selinë Qendrore të AAK-së, ora 16:00)

- E Diela e tretë e muajit Nëntor shënon Ditën Botërore për Përkujtimin e Viktimave në Trafikun Rrugor me c'rast behët ndezja e qirinjëve, në nderim të viktimave të cilët kanë humbur jetën në aksidente trafiku. (Teatri Kombëtar në Prishtinë, ora 17:00)

- Demokracia në Veprim mban konferencën e tretë për media lidhur me mbarëvajtjen e procesit te votimit. (Qendra për media e DnV-së në Hotel Sirius, ora 19:00)

- Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mban konferencën e katertë për media lidhur me pjesëmarrjen në votime dhe për procesin zgjedhore deri në ora 19:00. (Qendra mediale të KQZ-së, ora 20:00)